Tel. 020-6538327 | info@eecollect.nl

Privacy Statement

In deze privacy statement laat E & E collect B.V.  (hierna te noemen E & E), zien op welke manier zij omgaat met persoonsgegevens en privacy.

E & E heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens. E & E is te allen tijde verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van haar opdrachtgevers. Wij vinden het belangrijk om op een transparante manier aan te geven hoe wij de persoonsgegevens beveiligen.

De grondslag van deze privacy statement is de algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) en de uitvoeringswet.  In deze privacy statement wordt ook verwezen naar de AVG.

1. Definities.  (Artikel 4, AVG):

1.1. Betrokkene:

De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

1.2 Verwerker:

De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

1.3 Persoonsgegevens:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 

1.4 Verwerkingsverantwoordelijke:

Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.5 Verwerking:

bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; 

2. Verantwoordelijke

E & E is gezamenlijk met haar opdrachtgevers de verantwoordelijke voor de verwerkingen die door of namens E & E worden uitgevoerd.

3. Doeleinden (Artikel 5, AVG) en Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)

E & E verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Gerechtvaardigd belang
  • Het incasseren van gelden van derde.
  • Gerechtelijke procedures.

E & E verwerkt de persoonsgegevens – cliënten en debiteuren - uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden. Zij kan zonder deze gegevens het verwerkingsdoeleinde niet nastreven, waarmee zij proportioneel handelt, daarnaast zijn er geen minder ingrijpende manieren om het doel te bereiken. E & E kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft E & E verwerkersovereenkomsten gesloten.

4. Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)

E & E informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan E & E geven, kunnen  zij op de hoogte gesteld van de manier waarop E & E met persoonsgegevens om zal gaan.

5. Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)

Betrokkene hebben de volgende rechten:

  • Inzagerecht
  • Recht op rectificatie
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht op bezwaar

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. De betrokkene dient dit verzoek per e-mail in te dienen dan wel schriftelijk. E & E  heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal E & E laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij E & E, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. E & E is gerechtigd om aanvullende informatie op te vragen.

  6. Plichten van E & E Collect

6.1 Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

E & E is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan E & E de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt.

6.2 Beveiliging van de verwerkingen (artikel 32, AVG)

De internapagina van E & E is voorzien van een SSL. Dit is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Hierdoor gaat E & E  uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om. Met een SSL verbinding zorg je ervoor dat men niet kan meelezen met wat je naar de website verstuurt. Maar het voorkomt ook dat informatie die naar de website verstuurd wordt, of vanaf de website verzonden wordt, aangepast kan worden. E & E heeft daarnaast bij haar IT-partner een abonnement afgenomen om te zorgen dat er altijd security updates en patches doorgevoerd kunnen worden. Hierdoor zorgen we ervoor dat er geen onnodige kwetsbaarheden beschikbaar blijven voor kwaadwillige.

 6.3 Datalekken (Artikel 33,34, AVG)

We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van de persoonsgegevens. Wat inhoudt dat deze in handen van een derde is gevallen terwijl degen geen toegang tot deze gegevens mocht hebben.  Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt E & E dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de autoriteit persoongegevens. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt E & E dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

7. Bewaartermijnen

E & E hanteert een bewaartermijn van 7 jaar na afsluiting van een dossier en 20 jaar indien er een gerechtelijke procedure aanhangig is geweest.

  10. Wijziging van het Privacy statement

Indien E & E enige wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement zal zij dit kenbaar maken.

11. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservicedie wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (metinbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in deVerenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere dienstenaan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag dezeinformatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zoverdeze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IPadres niet combinerenmet andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door inUw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in datgeval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken vandeze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijzeen voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

12. Google AdWords Remarketing

Wij maken voor onze website gebruik van zgn. ReTargetingtechnologieënWij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclameuitingen aan te bieden.Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interesse gerelateerdeReclameuitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclameuitingendie deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclameuitingenop pagina's van onze partners gebeurt op basis van een cookietechnologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld. Je kunt je hiervoor uitschrijven door deze link te gebruiken:

http://www.google.com/privacy_ads.html

 

13. Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy impact statement. zijn beantwoord of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar E & E collect B.V.  Postbus 75940, 1070 AZ Amsterdam of naar het emailadres: info@eecollect.nl Onder vermelding van privacy impact statement.

© 2013 - 2024 E&E Collect B.V.