Tel. 020-6538327 | info@eecollect.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. E&E Collect B.V. is een besloten vennootschap die zich ten doelt stelt het leveren van creditmanagement diensten in de ruimste zin des woords. Hierna te noemen E&E Collect.

Artikel 2. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door de besloten vennootschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een al dan niet nader genoemde medewerker zal worden uitgevoerd.

Artikel 3. Iedere aansprakelijkheid van E&E Collect, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid van E&E Collect. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat aan incassoprovisie in rekening is gebracht. De aansprakelijkheid van E&E Collect voor bedrijfs- en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens E&E Collect vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 4. Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is de vennootschap gerechtigd om derden in te schakelen, waarbij de vennootschap de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. De vennootschap zal omtrent de inschakeling van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de cliënt.. Iedere eigen aansprakelijkheid van de vennootschap voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is de vennootschap gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door de vennootschap ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders of anderszins.

Artikel 5. Verstrekte opdrachten worden door de vennootschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart de vennootschap tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 6. Naast de Vennootschap zijn ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor de Vennootschap werkzaam zijn, gerechtigd om op deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de in de aanhef van deze algemene voorwaarden genoemde besloten vennootschappen.

Artikel 7. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt.

Artikel 8. Facturen van E&E Collect dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de door E&E Collect aangegeven wijze. Indien een ander dan de cliënt, betaling voor de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden toezegt, blijft de cliënt volledig voor betaling van de declaratie verantwoordelijk. E&E Collect is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met de gelden, die E&E Collect en behoeve van de cliënt onder zich heeft, ook voor zover deze gelden berusten onder de Derdenrekening van E&E Collect of andere derden. De cliënt machtigt hierbij E&E Collect en de genoemde of andere derden aan deze verrekening mede te werken. E&E Collect is steeds bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

Artikel 9. Betwiste en niet-betwiste vorderingen binnen en buiten Nederland worden door E&E Collect volledig op No Cure, No Pay basis behandeld.

Onbetwiste vorderingen:

Indien de hoofdsom ineens voldaan wordt, zal E&E Collect voor eigen rekening en risico verder gaan voor de incassokosten en eventueel nog verschuldigde rente. In die gevallen dat de cliënt om wat voor redenen dan ook niet wil dat E&E Collect de rente en kosten incasseert, dan komen de incassokosten voor rekening van de cliënt. Indien de debiteur failliet gaat of een regeling getroffen wordt (in overleg met u) over meer dan 2 termijnen, worden de kosten over het geïncasseerd bedrag aan u doorbelast.

Betwiste vorderingen:

Een vordering wordt door ons aangemerkt als betwist indien deze niet onvoorwaardelijk wordt erkend. Indien slechts een gedeelte van de vordering betwist wordt, dan wordt op basis van de na te melden tarieven het incassopercentage in rekening gebracht over het gedeelte van de geïncasseerde hoofdsom.

Buitenlandse vorderingen:

Indien de rente en kosten in bepaalde gevallen niet geïncasseerd kunnen worden, dan komen de kosten (op basis van de na te melden tarieven) wel voor uw rekening.

Procedures:

Binnen en buiten Nederland te voeren gerechtelijke procedures komen voor uw rekening. Een dergelijke procedure wordt uiteraard alleen na uw toestemming gestart en u wordt van te voren door middel van een kostenopgave ingelicht omtrent de te verwachten kosten.

E&E Collect hanteert de tarieven welke zij conform de Algemene Voorwaarden van haar opdrachtgever mag berekenen. Zijn geen Algemene Voorwaarden van toepassing of is hier geen incassotarief in opgenomen zijn de na te melden tarieven van toepassing. Bij dit laatste tarief is het te berekenen percentage afhankelijk van de hoogte van de vordering, te weten:

  •  over de eerste € 2.950,00 15%
  • over het meerdere tot € 5.900,00 10%
  • over het meerdere tot € 14.748,00 8%
  • over het meerdere tot € 58.990,00 5%
  • over het meerdere boven € 58.990,00 3%

Indien de incasso-activiteiten op verzoek van de opdrachtgever worden gestaakt dan wel betaling van de ter incasso gegeven vordering op andere wijze wordt verkregen (bijv. door retournering of creditering) heeft E&E Collect het recht om incassoprovisie in rekening te brengen over het totaalbedrag der vordering. De tarieven voor aanmaningstrajecten, pre-incasso, detachering etc., worden per geval overeengekomen.

Artikel 10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en de Vennootschap is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen. E&E Collect kan desgewenst een geschil voorleggen aan de rechter welke op grond van de competentieregels bevoegd is van de vordering kennis te nemen.

© 2013 - 2024 E&E Collect B.V.